คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

คุณดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท คุณรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
• ปริญญาตรี คุณศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
• ประการศนียบัตรเศรษฐศาสตร์สาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรการให้คำปรึกษาแนะนำโครงการ APEC IBIZ

ประวัติการทำงาน
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มนอว์ลิจ สแตรททิจิด เซ็นเตอร์ จำกัด
• กรรมการ บริษัท ริเวอร์ เน็ท จำกัด
• อดีตรองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจตลาดทุน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
• อดีตรองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร รับผิดชอบงานด้านการบริหารบุคคล (19 ปี)
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
• วิทยากรที่ปรึกษาหลักสูตรของ APEC โครงการ APEC IBIZ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและฝึกอบรม
• เป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการ Training Fund หลายบริษัท เช่น บริษัท ยูเนี่ยนชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยยนต์ จำกัด และบริษัทในเครือรวม 5 บริษัท, บริษัท นารายณ์ ซูเปอร์แบค จำกัด เป็นต้น
• เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล การขายและบริการ ให้กับหลายบริษัท เช่น บริษัท ฟุตบอลไทย สปอร์ตติ้งกู๊ด จำกัด, บริษัท เอสแอนด์ซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ฯลฯ
• เป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล การขายและการบริการ ให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ 13, โครงการ MDICP และ โครงการ ITB จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

ความสามารถพิเศษ
• เป็นผู้บรรยายพิเศษ หลายบริษัท เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนด์คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงวิทยาศาตร์, ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
• เป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

เกียรติคุณที่ได้รับ
• วิทยากรดีเด่นของ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
• ผู้ฝึกสอนกีฬาสมัครเล่นดีเด่นแห่งประเทศไทย
• ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2547

Download Profile

..........................................................................................................................

[7th floor Tasniya Building 625, Soi Ramkhumhaeng 39, Pracha-utit Road Wangthonglhang, Bangkok 10310 Thailand]
[Tel. 662-934-6777-8 Fax. 662-934-6779 e-mail : leadership@know-edge.com]

 [Copyright © 2004 - by KnowEDGE Company Limited. All right reserved.]